Dachboden Kunsthochschule 60x50 Öl HF 1993
Dachboden Kunsthochschule 60x50 Öl HF 1993
Spuren 250 x 200 Öl Lw. 2003
Spuren 250 x 200 Öl Lw. 2003
Al Bar 150 x 120 Öl Lw. 1998
Al Bar 150 x 120 Öl Lw. 1998
Besuch am Bett 135 x 115 Öl Lw. 2000
Besuch am Bett 135 x 115 Öl Lw. 2000
Beschwörer 135 x 80 Öl Lw. 2000
Beschwörer 135 x 80 Öl Lw. 2000
Kupferstecher 70 x 40 Tuschezeichnung 1997
Kupferstecher 70 x 40 Tuschezeichnung 1997
Reiter 150 x 120 Öl Lw. 2000
Reiter 150 x 120 Öl Lw. 2000
Stillleben 25x30 Öl HF 1991
Stillleben 25x30 Öl HF 1991
Turm der roten Pferde 120 x 120 2003-8
Turm der roten Pferde 120 x 120 2003-8
Tempelhofer Ufer 140 x 120 Öl Lw. 1997
Tempelhofer Ufer 140 x 120 Öl Lw. 1997
Das tapfere Schneewittchen 35 x 35 Öl Lw. 1998
Das tapfere Schneewittchen 35 x 35 Öl Lw. 1998
Im Ballettsaal 140 x 95 Öl Lw 2002
Im Ballettsaal 140 x 95 Öl Lw 2002
Umarmung 90 x 120 Öl Lw. 1997
Umarmung 90 x 120 Öl Lw. 1997
Froschfrau 80 x 60 Tuschezeichnung 1996
Froschfrau 80 x 60 Tuschezeichnung 1996
Vogelfänger 120 x 95 Öl Lw. 2000
Vogelfänger 120 x 95 Öl Lw. 2000
Krönung mit dem Dornenkranz 150x120 Öl Lw. 1994-95
Krönung mit dem Dornenkranz 150x120 Öl Lw. 1994-95

Tryptichon Die Schwestern linke Leinwand 135x115, Mittelleinwand 115x150, rechte Leinwand 135x115, 2000-2001